logo
banner

Journals & Publications

Journals Publications Papers

Papers

Diagnostic Accuracy of CT Angiography-based Virtual Hepatic Venous Pressure Gradient in Patients with Portal Hypertension
Oct 30, 2017Author:
PrintText Size A A

Title: Diagnostic Accuracy of CT Angiography-based Virtual Hepatic Venous Pressure Gradient in Patients with Portal Hypertension

 Authors: Qi, XL; Hou, JL; Qi, RZ; Wang, L; Yang, YP; Liu, YN; Liu, CA; Xiang, Y; Hui, JL; Liu, Z; Liu, CC; Zhao, YZ; Zhu, YJ; Huang, JL; Chen, JJ; Zhao, JB; Xiong, W; Chen, T; Xu, SY; Qi, XS; Liu, DX; Peng, BG; Tian, J; He, XS; Li, GX; An, WM; Liu, FQ; Li, ZW

 Author Full Names: Qi, Xiaolong; Hou, Jinlin; Qi, Ruizhao; Wang, Lei; Yang, Yong-ping; Liu, Yanna; Liu, Chuan; Xiang, Yi; Hui, Jialiang; Liu, Zhao; Liu, Changchun; Zhao, Yongzhao; Zhu, Yanjie; Huang, Jiale; Chen, Jinjun; Zhao, Jianbo; Xiong, Wei; Chen, Tao; Xu, Shuoyu; Qi, Xingshun; Liu, Dengxiang; Peng, Baogang; Tian, Jie; He, Xiaoshun; Li, Guoxin; An, Weimin; Liu, Fuquan; Li, Zhiwei

 Group Author(s): Chinese Portal Hypertension

 Source: HEPATOLOGY, 66 261A-261A; 1 SI OCT 2017

 Language: English

 ISSN: 0270-9139

 eISSN: 1527-3350

 IDS Number: FI6GA

 Unique ID: WOS:000412089800476

*Click Here to View Full Record