logo
banner

Journals & Publications

Journals Publications Papers

Papers

Diagnostic Accuracy of Radiomics-based Hepatic Venous Pressure Gradient for Clinically Significant Portal Hypertension in Cirrhosis
Oct 30, 2017Author:
PrintText Size A A

Title: Diagnostic Accuracy of Radiomics-based Hepatic Venous Pressure Gradient for Clinically Significant Portal Hypertension in Cirrhosis

 Authors: Qi, XL; Zhang, Y; Ning, ZY; Huang, YF; Zou, JL; Chen, SZ; Liu, CA; Liu, YN; Wei, JW; Lu, ZT; Chen, T; Liu, CC; Liu, B; An, WM; Liu, DX; Peng, BG; Liu, ZY; He, XS; Liu, L; Li, ZW; Liu, FQ; Hou, JL; Yang, YP; Tian, J

 Author Full Names: Qi, Xiaolong; Zhang, Yu; Ning, Zhenyuan; Huang, Yifei; Zou, Jialiang; Chen, Sizhe; Liu, Chuan; Liu, Yanna; Wei, Jing-Wei; Lu, Zhentai; Chen, Tao; Liu, Changchun; Liu, Bo; An, Weimin; Liu, Dengxiang; Peng, Baogang; Liu, Zaiyi; He, Xiaoshun; Liu, Li; Li, Zhiwei; Liu, Fuquan; Hou, Jinlin; Yang, Yongping; Tian, Jie

 Group Author(s): Chinese Portal Hypertension

 Source: HEPATOLOGY, 66 262A-262A; 1 SI OCT 2017

 Language: English

 ISSN: 0270-9139

 eISSN: 1527-3350

 IDS Number: FI6GA

 Unique ID: WOS:000412089800477

*Click Here to View Full Record